0879 82 08 93

Общи условия

Общи условия на ФОКС

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ФОКС” ООД, ЕИК 121782865, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Оборище” 18, и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. “Александър Стамболийски” No 61, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия ОПТИКИ ФОКС, наричана по-долу „ОПТИКИ ФОКС”.

2. ОПТИКИ ФОКС e платформа за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма „ФОКС” ООД, достъпна на адрес в Интернет https:// www.foxoptics.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от в платформата ОПТИКИ ФОКС;

 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата ОПТИКИ ФОКС електронни средства за разплащане.

 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата ОПТИКИ ФОКС;

 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата ОПТИКИ ФОКС чрез интерфейса на страницата на ОПТИКИ ФОКС, достъпна в Интернет;

 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата ОПТИКИ ФОКС в Интернет;

 8. Да се възползват от правата си съгласно Закона за защита на потребителите.

3. Сайтът има специализирана насоченост, а именно: продажба на рамки и слънчеви очила от реномирани производители и с гарантиран произход; диоптрични стъкла на най-престижните производители; контактни лещи и консумативи за тях; калъфи, почистващи средства за очила, аксесоари през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента.

4. ОПТИКИ ФОКС си запазва правото да променя цените без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него.

Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма ОПТИКИ ФОКС.

5.Доставчикът в платформата ОПТИКИ ФОКС гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

6. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.foxoptics.com предоставя Услуги на Ползвателите си посредством Сайта. Всеки един ползвател е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Ползвателя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.foxoptics.com на IP адрес на Ползвател, както и всяка друга предоставена информация.

7. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Ползвател.

8. Ползвателите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на www.foxoptics.com.

9. Всеки Ползвател, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

- да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от foxoptics.com Услуги;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

- да уведомява незабавно foxoptics.com и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

- да не извършва злоумишлени действия.

10. Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Ползвателят е длъжен незабавно да уведомява ОПТИКИ ФОКС  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПТИКИ ФОКС

1. ОПТИКИ ФОКС няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Ползвателите използват предоставяните Услуги.

2. ОПТИКИ ФОКС има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/ разположени на сървъра на www.foxoptics.com или направени достояние на трети лица от Ползвател, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.foxoptics.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

3. ОПТИКИ ФОКС има право по всяко време, без уведомяване на Ползвателя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ОПТИКИ ФОКС, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. ОПТИКИ ФОКС не носи отговорност спрямо Ползвателите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.foxoptics.com.

4. ОПТИКИ ФОКС може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. ОПТИКИ ФОКС не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Ползвателят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.foxoptics.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

5. ОПТИКИ ФОКС не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

6. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.foxoptics.com във връзка с ползването на Услугите от Ползвателите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ОПТИКИ ФОКС.


ПРОДАЖБИ. РЕКЛАМАЦИИ


1. ОПТИКИ ФОКС предоставя възмездно стоки от разстояние чрез електронни средства след изричното изявление от страна на клиента.

2. След кликане на бутона "финализирай поръчката", който съдържа надпис „поръчка със задължение за плащане”, Ползвателите се съгласяват да закупят избраните от тях стоки, които се събират във „виртуална” количка. Това действие има правно обвързваща сила за Ползвателя. Ползвателят получава писмено потвърждение на поръчката от страна на ОПТИКИ ФОКС, съдържаща индивидуализация на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. С настоящите Общи условия, Ползвателят е информиран, че договорът за продажба ще бъде сключен чрез интернет сайта на ОПТИКИ ФОКС, като няма да получава хартиено копие от него.

3. ОПТИКИ ФОКС си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни или няма достатъчна наличност или няма да има наличност в желания срок за доставка.
4. При потвърдена заявка, Ползвателят заплаща продажна цена, съгласно условията и сроковете на настоящите общи условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на сайта на ОПТИКИ ФОКС. Продажната цена за стоките се заплаща, както следва:

Окончателното плащане се извършва при получаване на доставката.

Плащанията се извършват на място в търговския обект в брой или чрез електронно разплащане посредством дебитни и кредитни карти чрез виртуален POS терминал.


 

5. ОПТИКИ ФОКС се освобождава от риска върху стоката, с предаване на стоката на Ползвателя, или на куриер, от който момент риска се прехвърля върху Ползвателя.

6. ОПТИКИ ФОКС не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

7. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Доставчикът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Ако клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка след повече от два опита за доставка:

а) в случай че Ползвателят е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката се съхранява в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни, като Доставчикът уведомява Ползвателя на посочения от същия e-mail за срока на съхранението и за офиса на куриерската фирма. В случай, че клиентът не получи стоката и в срока по предходното изречение, Доставчикът се освобождава от задължението си за доставка.

б) в случай че клиентът не е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката незабавно се връща обратно на Доставчика, който се освобождава от задължението си за доставка.

 

8. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес, в който случай се счита, че стоката е предадена на упълномощено лице.

9. ОПТИКИ ФОКС предоставят гаранцията на производителя на стоките, която покрива производствени дефекти на продуктите, грешна рефракция или неправилна изработка. Гаранция по отношение на очен преглед е валидна само ако услугата е извършена от очен специалист в ОПТИКИ ФОКС.

10. ОПТИКИ ФОКС съдействат за придвижване на рекламацията до производителя, и в случай, че същата бъде приета за основателна – за удовлетворяването й.

11. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат веднага прегледани от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални рекламации по отношение на стоката, с оглед естеството на доставяните продукти, следва да бъдат докладвани незабавно от клиента на ОПТИКИ ФОКС, но не по-късно от края на деня на доставката. Рекламацията следва бъде изрично приета от Доставчика като основателна, за да бъде удовлетворена. При подаване на рекламация Ползвателят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

12. Приети рекламации се удовлетворяват чрез заменяне на рекламираната стока с друга. По отношение стоките важат декларациите и гаранциите, предоставяни от съответния производител.

13. Клиентът се задължава да върне стоката в 3- дневен срок от откриване на дефекта в ОПТИКИ ФОКС, находящ се в гр. София, Бул."Ал. Стамболийски" 61. Клиентът се задължава да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока посочен в предходното изречение.

14. Рекламации не се приемат и не се удовлетворяват в случай на механични увреждания на стоките или техни съставни части, неправилна употреба или експлоатация, неспазване на дадените от ОПТИКИ ФОКС препоръки за употреба и съхранение; некомпетентна намеса и/или изработка извън ОПТИКИ ФОКС.

15. Преоценени стоки имат ограничена гаранция.

16. При издаване на диоптрични стъкла, максималният срок за адаптация към новоизписаната рецепта е до 1 месец ползване на очилата след датата на издаване.

17. ОПТИКИ ФОКС не носи отговорност за поръчки, непотърсени повече от 6 месеца.

18. С оглед обновяването и усъвършенстването на стоките, ОПТИКИ ФОКС запазва правото си на едностранна промяна в параметрите и характеристиките на предлаганите стоки, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за което се задължава да информира клиентите си чрез публикуване на информация на сайта на ОПТИКИ ФОКС.


19. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация по преценка на ОПТИКИ ФОКС.


20. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /името на сайта/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на ОПТИКИ ФОКС.


 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Доставчикът в платформата ОПТИКИ ФОКС предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата ОПТИКИ ФОКС ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

3. Доставчикът в платформата ОПТИКИ ФОКС има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

4. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът на платформата ОПТИКИ ФОКС има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика в платформата ОПТИКИ ФОКС.

5. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът на платформата ОПТИКИ ФОКС има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата ОПТИКИ ФОКС.

6. Във всеки момент, Доставчикът в платформата ОПТИКИ ФОКС има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.


СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Ползвателят изразява волята си за съгласие с общите условия чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с общите условия” и последващо натискане на бутона „Потвърди”. Съгласието изразено при условията на предходното изречение представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
2. Със записването на изявлението по предходния член от ОПТИКИ ФОКС, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата ОПТИКИ ФОКС, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

2. Доставчикът в платформата ОПТИКИ ФОКС и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

 1. след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата ОПТИКИ ФОКС и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

 2. след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата ОПТИКИ ФОКС и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

 3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата ОПТИКИ ФОКС.

3. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.foxoptics.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата ОПТИКИ ФОКС се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата ОПТИКИ ФОКС. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата ОПТИКИ ФОКС в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

ОТГОВОРНОСТ

1. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата ОПТИКИ ФОКС и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

2. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

4. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на ОПТИКИ ФОКС и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

5. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

6. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата ОПТИКИ ФОКС.

7. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

8. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

9. ОПТИКИ ФОКС не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола му. ОПТИКИ ФОКС не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола му.

10. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Ползвателят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ОПТИКИ ФОКС, на други Ползватели или трети лица. Ползвателят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на електронния магазин. Ползвателят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ОПТИКИ ФОКС или трето лице. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

11. С приемане на настоящите Общи условия, Ползвателят декларира, че използването на сайта ще е изцяло на негов риск и отговорност. ОПТИКИ ФОКС не отговоря за евентуално причинени на Ползвателя при ползване на предоставяните Услуги вреди.


12. ОПТИКИ ФОКС не носи отговорност:

а) за целите и дейността на Ползвателя във връзка с използване на сайтовете, както и не отговаря за произтеклите за други Ползвателя вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от Ползвателят или станало достъпно чрез сайтовете.

б) за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Ползвателя чрез публикуване на сайтовете на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или отправено запитван или заявен абонамент за бюлетин. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ОПТИКИ ФОКС, той също не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
в) за непредоставянето на достъп до сайтовете в следствие на извършвани тестове от страна на ОПТИКИ ФОКС с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайтовете. В тези случаи ОПТИКИ ФОКС предварително уведомява Ползвателя за възможното временно преустановяване на достъп, съответно за влошеното качество на достъп.
г) спрямо Ползвателя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване достъпа до сайтовете и/или в следствие на изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайтовете.
д) за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Ползвателя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством сайтовете.

е) не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на сайтовете, независимо дали е дало или не съгласие за това.

13. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до сайтовете, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ОПТИКИ ФОКС грижа. Ползвателят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ОПТИКИ ФОКС за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Ползвателят и Доставчикът в платформата ОПТИКИ ФОКС се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

2. Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

3. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата ОПТИКИ ФОКС и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

4. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

5. Страните имат право да отнасят всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към Центъра за спогодби и медиация към СРС. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по пътя на медиацията, страните могат да отнесат спора за разрешаване от съда по адрес на управление на Доставчика и Комисията за защита на потребителите.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА


При възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват или правят невъзможно изпълнението на задълженията на страните по договора, например войни, правителствени или общи административни забрани, природни бедствия, то всяка една страна ще се счита за освободена от задълженията си по този договор, докато траят форсмажорните обстоятелства след като уведоми писмено другата страна за характера и вида на форсмажора и посочи причините, поради които не може да изпълни своите задълженията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1. Ако някоя от разпоредбите на тези общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби.


2. Ползвателят няма право да прехвърля правата и задълженията си по възникналите с Доставчика отношения не трети лица.


3. В случай на смърт, поставяне под запрещение, преобразуване или трансформиране на правноорганизационната форма на една от договарящите се страни, задълженията по този договор обвързват и се поемат от техните наследници или правоприемници.